Actor Tomisaburo Wakayama
(a.k.a. Kenzaburo Jo, 1929-1992)

Shinobi No Mono Lone Wolf and Cub xxx

A Spectacular ShowdownYasushi Sasaki (1959)
Ishimatsu the One-Eyed AvengerTadashi Sawashima (1960)
Road of ChivalrySadatsugu Matsuda (1960)
The Newcomer to ShimizuMasahiro Makino (1960)
Benten KozoYasushi Sasaki (1960)
Shinsengumi: Last Days of the ShogunateYasushi Sasaki (1960)
Heavenly DragonEiichi Kudo (1960)
Festival of Swordsmen – Shigehiro Ozawa (1961)
Ghost of Oiwa – Tai Kato (1961)
The Tale of Zatoichi ContinuesKazuo Mori (1962)
Shinobi No Mono – Satsuo Yamamoto (1962)
Shinsengumi Chronicles: I Want to Die a SamuraiKenji Misumi (1963)
Shinobi No Mono 2: Vengeance – Satsuo Yamamoto (1963)
Nemuri Kyoshiro 1: The Chinese JadeTokuzo Tanaka (1963)
Zatoichi and the Chest of GoldKazuo Ikehiro (1964)
Nemuri Kyoshiro 4: Sword of SeductionKazuo Ikehiro (1964)
Shinobi No Mono 4: SiegeTokuzo Tanaka (1964)
The Wicked Priest – Saeki Kiyoshi (1968)
Killer's Mission – Shigehiro Ozawa (1969)
Quick-Draw Okatsu – Nobuo Nakagawa (1969)
Lone Wolf and Cub: Sword of VengeanceKenji Misumi (1972)
Lone Wolf and Cub: Baby Cart at the River StyxKenji Misumi (1972)
Lone Wolf and Cub: Baby Cart to HadesKenji Misumi (1972)
Lone Wolf and Cub: Baby Cart in Peril – Buichi Saito (1972)
Lone Wolf and Cub: Baby Cart in the Land of DemonsKenji Misumi (1973)
The Mute Samurai – (TV series, 1973-1974)
Lone Wolf and Cub: White Heaven in Hell – Yoshiyuki Kuroda (1974)
Under the Cherry Blossoms – Masahiro Shinoda (1975)
Flames of Blood – Tai Kato (1981)
Irezumi: Spirit of Tattoo – Yoichi Takabayashi (1982)
Lone Wolf and Cub: Assassin on the Road to HellTokuzo Tanaka (1989)
Takeda Shingen – Sadao Nakajima (TV movie, 1991)

(Key films outside the jidai-geki genre are listed in gray)

The Jidai-Geki Knights
Cinema