Actor Sonosuke Sawamura (1918-1978)

The Tale of Zatoichi Continues Drunken Sword Shingo's Original Challenge

Samurai III: Duel on Ganryu IslandHiroshi Inagaki (1956)
The Loyal 47 Ronin – Kunio Watanabe (1958)
Noble Tasuke: A World in DangerTadashi Sawashima (1958)
Tange Sazen: Secret of the Golden SpellSadatsugu Matsuda (1958)
Echo in the MountainsMasahiro Makino (1959)
Ishimatsu the One-Eyed AvengerTadashi Sawashima (1960)
Mighty ShosukeSadatsugu Matsuda (1960)
The PiratesTadashi Sawashima (1960)
Unwieldy BrothersTadashi Sawashima (1960)
Drunken SwordTadashi Sawashima (1961)
The Tale of Zatoichi ContinuesKazuo Mori (1962)
The Red Shadow – Shigehiro Ozawa (1962)
Zatoichi on the RoadKimiyoshi Yasuda (1963)
Shinobi No Mono 2: Vengeance – Satsuo Yamamoto (1963)
Enter Kyoshiro the SwordsmanTokuzo Tanaka (1963)
Zatoichi's Revenge – Akira Inoue (1965)
Heiji the Detective – Tetsuya Yamauchi (1967)
Lady Sazen and the Drenched Swallow SwordKimiyoshi Yasuda (1969)

The Jidai-Geki Knights
Cinema