Actress Shinobu Chihara (???)

Seven from Edo Kingdom of Jirocho Vanquished Foes

Port of HonorSadatsugu Matsuda (1957)
Sasaki Kojiro Part I – Kiyoshi Saeki (1957)
Sasaki Kojiro Part II – Kiyoshi Saeki (1957)
Tales of Young Genji Kuro 1 – Tai Kato (1957)
Seven From EdoSadatsugu Matsuda (1958)
The 47 Masterless SamuraiSadatsugu Matsuda (1959)
Killing in YoshiwaraTomu Uchida (1960)
Road of ChivalrySadatsugu Matsuda (1960)
Ako RoshiSadatsugu Matsuda (1961)
Kingdom of JirochoMasahiro Makino (1963)
The Thief in Black – Umetsugu Inoue (1964)
Vanquished FoesSadatsugu Matsuda (1964)

The Jidai-Geki Knights
Cinema