The Filmmakers

Hideo Gosha
Kazuo Ikehiro
Hiroshi Inagaki
Masaki Kobayashi
Eiichi Kudo
Akira Kurosawa
Masahiro Makino
Sadatsugu Matsuda
Kenji Misumi
Kazuo Mori
Kihachi Okamoto
Yasushi Sasaki
Tadashi Sawashima
Tokuzo Tanaka
Tomu Uchida
Sadao Yamanaka
Kimiyoshi Yasuda

Screenwriter Shinobu Hashimoto
Cinematographer Kazuo Miyagawa
Composer Masaru Sato

COMING SOON:
Yasuzo MasumuraTakashi MiikeKenji Mizoguchi
Masahiro ShinodaSenkichi TaniguchiSatsuo Yamamoto

Cinema