Actress Masumi Harukawa (b. 1935)

Nemuri Kyoshiro 4: Sword of Seduction Zatoichi in Desperation Shogun's Ninja

The Insect Woman – Shohei Imamura (1963)
Nemuri Kyoshiro 4: Sword of SeductionKazuo Ikehiro (1964)
Intentions of Murder – Shohei Imamura (1964)
Golden NinjaTadashi Sawashima (1966)
Zatoichi's Cane SwordKimiyoshi Yasuda (1967)
Tora-san, His Tender Love – Azuma Morisaki (1970)
Zatoichi in DesperationShintaro Katsu (1972)
Shogun's Ninja – Norifumi Suzuki (1980)

(Key films outside the jidai-geki genre are listed in gray)

The Jidai-Geki Knights
Cinema