Actress Kogiku Hanayagi (???)

Seven From Edo The Red Shadow Killing in Yoshiwara

Five Men of Edo – Daisuke Ito (1951)
Seven From EdoSadatsugu Matsuda (1958)
A Spectacular ShowdownYasushi Sasaki (1959)
Killing in YoshiwaraTomu Uchida (1960)
Ako RoshiSadatsugu Matsuda (1961)
The Red Shadow – Shigehiro Ozawa (1962)

The Jidai-Geki Knights
Cinema