Actress Keiko Okawa (???)

Hawk of the North Roughneck from Asama In Search of Mother

Sasaki Kojiro Part I – Kiyoshi Saeki (1957)
Sasaki Kojiro Part II – Kiyoshi Saeki (1957)
The Bride in Uguisu Castle – Masaharu Matsumura (1958)
Fighting DispositionMasahiro Makino (1958)
Roughneck from Asama – Toshikazu Kono (1958)
Echo in the MountainsMasahiro Makino (1959)
Evil Man of EdoMasahiro Makino (1959)
Forbidden CastleYasushi Sasaki (1959)
Hawk of the North – Toshikazu Kono (1959)
Shinsengumi: Last Days of the ShogunateYasushi Sasaki (1960)
Unwieldy BrothersTadashi Sawashima (1960)
Ako RoshiSadatsugu Matsuda (1961)
Festival of Swordsmen – Shigehiro Ozawa (1961)
Little Tengu – Daisuke Yamazaki (1961)
Young Lord Yakuza – Toshikazu Kono (1961)
The Red Shadow – Shigehiro Ozawa (1962)
In Search of Mother – Tai Kato (1962)
Tales of Young Genji Kuro 3 – Daisuke Ito (1962)

(Key films outside the jidai-geki genre are listed in gray)

The Jidai-Geki Knights
Cinema