Actress Junko Miyazono (b. 1943)

Samurai Wolf Eleven Samurai Quick-Draw Okatsu

Samurai WolfHideo Gosha (1966)
Eleven SamuraiEiichi Kudo (1966)
Female Demon Ohyaku – Yoshihiro Ishikawa (1968)
Quick-Draw Okatsu – Nobuo Nakagawa (1969)
Okatsu the Fugitive – Nobuo Nakagawa (1969)

The Jidai-Geki Knights
Cinema