Actor Hiroki Matsukata (b. 1942)

In Search of Mother Kingdom of Jirocho 13 Assassins

Ako RoshiSadatsugu Matsuda (1961)
In Search of Mother – Tai Kato (1962)
Knightly AdviceSadatsugu Matsuda (1962)
Yagyu Chronicles 4: One-Eyed Swordsman – Shoji Matsumura (1962)
Kingdom of JirochoMasahiro Makino (1963)
Kingdom of Jirocho 2Masahiro Makino (1963)
Kingdom of Jirocho 3Masahiro Makino (1963)
Yagyu Chronicles 5: Jubei's Redemption – Kokichi Uchide (1963)
Yagyu Chronicles 6: The Yagyu List – Yasuto Hasegawa (1963)
Yagyu Chronicles 7: Cloud of Disorder – Kokichi Uchide (1963)
Yagyu Chronicles 8: One-Eyed Ninja – Shoji Matsumura (1963)
Three YakuzaTadashi Sawashima (1965)
Golden NinjaTadashi Sawashima (1966)
Broken SwordKazuo Ikehiro (1969)
The Shogun's Samurai – Kinji Fukasaku (1978)
Swords of Vengeance – Kinji Fukasaku (1978)
Renegade Ninjas – Sadao Nakajima (1979)
Ninja Hunt – Tetsuya Yamauchi (1982)
Shinsengumi – Yuichi Harada & Toshio Masuda (1987)
Takeda Shingen – Sadao Nakajima (TV movie, 1991)
Ichi – Fumihiko Sori (2008)
Tajomaru: Avenging Blade – Hiroyuki Nakano (2009)
13 Assassins – Takashi Miike (2010)

The Jidai-Geki Knights
Cinema