Actor Etsushi Takahashi (1935-1996)

Kill! Red Lion Zatoichi at Large

Kill!Kihachi Okamoto (1968)
Red LionKihachi Okamoto (1969)
Zatoichi at LargeKazuo Mori (1972)
Hanzo the Razor: Who's Got the Gold? – Yoshio Inoue (1974)
Battle CryKihachi Okamoto (1975)
The Shogun's Samurai – Kinji Fukasaku (1978)

The Jidai-Geki Knights
Cinema