Actor Eitaro Shindo (1899-1977)

Sansho the Bailiff Ako Roshi Warrior of the Wind

Conduct Report on Professor Ishinaka – Mikio Naruse (1950)
Tateshi DanpeiMasahiro Makino (1950)
Sansho the Bailiff – Kenji Mizoguchi (1954)
The Crucified Lovers – Kenji Mizoguchi (1954)
Bloody Spear on Mount FujiTomu Uchida (1955)
Tales of the Taira Clan – Kenji Mizoguchi (1955)
Street of Shame – Kenji Mizoguchi (1956)
The Lord Takes a BrideSadatsugu Matsuda (1957)
Shadow Over FujiYasushi Sasaki (1957)
Port of HonorSadatsugu Matsuda (1957)
A Chivalrous SpiritSadatsugu Matsuda (1958)
Fighting DispositionMasahiro Makino (1958)
Noble Tasuke: A World in DangerTadashi Sawashima (1958)
Gentle BreezeTadashi Sawashima (1959)
Lord Mito 2Sadatsugu Matsuda (1959)
A Spectacular ShowdownYasushi Sasaki (1959)
Road of ChivalrySadatsugu Matsuda (1960)
The Newcomer to ShimizuMasahiro Makino (1960)
The PiratesTadashi Sawashima (1960)
Ako RoshiSadatsugu Matsuda (1961)
Festival of Swordsmen – Shigehiro Ozawa (1961)
Tengu PriestYasushi Sasaki (1962)
Revenge – Tadashi Imai (1964)
Warrior of the Wind – Tai Kato (1964)
Actress vs. the Greedy SharksTadashi Sawashima (1966)

(Key films outside the jidai-geki genre are listed in gray)

The Jidai-Geki Knights
Cinema